Regulamin

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem: www.reklama247.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

2. Sklep prowadzony jest przez firmę PUH Helmex-Exhibitions Izabela Tęczar 60-195 Poznań 

ul. Kryłowa 26, NIP 778-102-93-08, Regon: 630413421, zwaną dalej „Administratorem”

3. Adres sklepu: Reklamowe 24 7, 60-195 Poznań ul. Kryłowa 26, tel. 501 452 090

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio: 

1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: www.reklama247.pl prowadzący sprzedaż produktów na odległość.

2. Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca.

3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.

6. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

7. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim produktów.

§ 3.Towar i znakowanie

1.   Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu i na stronie internetowej, a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w obrębie zamówionego towaru.

2. W zależności, od podłoża i techniki znakowania Zleceniobiorca dopuszcza możliwość wystąpienia różnicy w kolorze pomiędzy ustalonym na zleceniu odcieniem w skali PANTONE lub CMYK, a faktycznym kolorem na przedmiocie stanowiącym realizację zamówienia, w zakresie +/- 1 odcień. Tolerancja wymiarów elementu znakowanego oraz rozmieszczenia znakowania wynosi +/- 5%.

3. Kolory nadruków w skali PANTONE są możliwe do uzyskania na białym podłożu, na innych kolory będą zbliżone do skali PANTONE.

4.   W przypadku produktów grawerowanych laserowo kolor znakowania uzależniony jest od rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest znakowany przedmiot – kolor może się różnić w obrębie tego samego produktu.

5. Na przesłanej do akceptacji wizualizacji projektu, kształt logo i kolor znakowania  mają charakter poglądowy, końcowy kształt, odcień i kolor znakowania mogą odbiegać od zaprezentowanego na wizualizacji i zależą od podłoża, na które są nanoszone.

6. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zmiany techniki znakowania po wcześniejszym ustaleniu tego faktu ze Zleceniodawcą.

7. Klisze, sita oraz matryce wykorzystane do wykonania zamówienia pozostają własnością Zleceniobiorcy.

§ 4. Zasady przesyłania wycen.

1. Wszystkie wyceny w imieniu Reklama247.pl są wysyłane wyłącznie ze skrzynek firmowych.

2. Reklama247.pl dokonuje całkowicie bezpłatnie wycen zamówień. Klient po otrzymaniu wyceny w żaden sposób nie jest zobowiązany do skorzystania z naszych usług.

3. Reklama247.pl zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany ceny realizacji danego zamówienia względem ceny podanej w wycenie. O przyczynie i zmianie ceny Klient musi zostać poinformowany przed przystąpienie do realizacji zamówienia. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z zamówienia.

§ 5. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu gadżety i odzież reklamowa.

2. Przedmiotem działalności sklepu jest sprzedaż gadżetów oraz odzieży reklamowej

3. Oferowane przedmioty są nowe, nieużywane.

4. Znakowanie produktów –logo klienta.

§ 6. Polityka prywatności

1. Klient poprzez wypełnienie formularza zakupu i zaznaczenie okienka przy stosownym oświadczeniu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.

2. Administratorem Danych osobowych jest PUH Helmex-Exhibitions Izabela Tęczar z siedzibą w Poznaniu 60-195, ul. Kryłowa 26, NIP 778-102-93-08.

3. Administrator Danych powierzył przetwarzanie danych osobowych Pani Izabeli Tęczar dane kontaktowe: e-mail: iza@helmex.poznan.pl, tel. 501 452 095.

4. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.

5. Użytkownik ma prawo natychmiastowego usunięcia danych po zgłoszeniu Administratorowi, który dokonuje

na życzenie Użytkownika modyfikacji lub całkowitego usunięcia danych.

6. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu:

a) zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

b) doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie

c) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru

d) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Sklep,

e) przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

7. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

8. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki przekazywane są :

a) InPost;

b) Kurier DPD

9. Administrator informuje, iż Klient nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych, jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Klienta usług określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Sklepem a Klientem.

10. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

11. W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies. Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu Sklepu, system Sklepu wysyła do komputera Klienta co najmniej jeden plik Cookies, w celu jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki. 

§ 7. Zasady dokonywania zakupów

1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:

a. dokładny opis danego produktu i jego cech;

b. łączną cenę zamówionych produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;

c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty;

d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.

2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie.

3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:

a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy

b) Adres email

c) Numer telefonu

d) NIP (dla klientów – przedsiębiorców)

e) Dane adresowe do wysyłki

4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu 

5. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.

6. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.

7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:

a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu zamówienia. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

c) W przypadku niedostępności części produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.

8. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.

9. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

a) zwykły przelew, na nr. konta: 61105015201000002245034174

b) system płatności elektronicznych.

10. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. Zamówiony towar jest wysyłany w przeciągu 3 dni roboczych:

a) od zaksięgowania kwoty należnej za produkt w przypadku wyboru płatności z góry,

b ) w terminie odrębnie ustalonym, jeżeli produkt będzie znakowany logo Zamawiającego.

12. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD lub InPost. 

13. Towar który będzie znakowany logiem klienta wysyłany jest w terminie odrębnie ustalonym.

14. O wysyłaniu towaru Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

15. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli towar nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.

16. Jeżeli towar ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (towaru ) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie rzeczy (towaru) uważa się jej powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

17. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:

a) Imię i nazwisko/firmę;

b) Adres zamieszkania/siedziby,

c) Numer NIP (w przypadku firm),

d) Numer zamówienia,

e) Adres korespondencyjny

Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

§ 8. Reklamacje

1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.)

2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres : reklama@helmex.poznan.pl

4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.

5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

6. W przypadku zakupu towaru ze znakowaniem logo klienta –towar taki nie podlega reklamacji, chyba, że uszkodzeniu uległ mechanizm lub elektronika produktu.

7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.

8. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu.

§ 9. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy , lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku do niniejszego regulaminu.

2. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;

j) zawartej w drodze aukcji publicznej;

k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;

l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru na adres:

PUH Helmex-Exhibitions Izabela Tęczar ul. Kryłowa 26 60-195 Poznań

niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy

Odsyłany towar należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.

4. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient .

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy towarów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.

6. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przelewem na konto Klienta.

7. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 10. Zwrot towaru oraz rezygnacja z zamówienia

1. W przypadku, gdy Klient składa zamówienie wyłącznie na towar bez jego znakowania istnieje możliwość rezygnacji z zamówienia w ciągu 14 dni  od jego otrzymania pod warunkiem, że wartość zamówienia nie przekracza 50 zł netto. Wówczas Klient otrzyma zwrot w wysokości 80% wartości zamawianego towaru. Koszt w wysokości 20% pobierany przez Reklama247.pl związany jest z ponownym wprowadzeniem towaru do Magazynu. Jeśli Klient ma odroczony termin płatności, a nie odbierze zamawianego towaru bez znakowania, zostanie również obciążony kosztem 20% wartości zamawianego towaru. Koszty transportu za zwrot towaru ponosi Zamawiający.

2. W przypadku gdy zamówienie wiąże się również ze znakowaniem, wówczas Klientowi nie przysługuje żadne prawo do rezygnacji ze złożonego zamówienia. Za moment złożenia zamówienia, czyli zawarcia umowy przyjmuje się przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną

§ 11. Postanowienia końcowe 

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

Załącznik 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

ADRES DO KONTAKTU:

Damian Tęczar tel. 501 516 088 

PUH Helmex-Exhibitions Izabela Tęczar

60-195 Poznań ul. Kryłowa 26

e-mail: reklama3@helmex.poznan.pl

Ja/My() niniejszym informuje/informujemy() o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy()

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Załącznik 2

Miejscowość, data

Do

(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)

Imię, nazwisko

Adres konsumenta

Reklamacja towaru 

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)

odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)

Z poważaniem